Tezler

TUĞBA İBROŞKA

2014

Yapay borasit sentezlenmesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Boracite synthesis and characterization

NESLİHAN GÜLBEYCAN

2014

Poliester kord bezi yüzey işlemi üretim süreci ve modellemesi

Yüksek Lisans

Polyester cord fabric surface treatment process and modelling

MERVE METE

2014

Tarımsal atıklar kullanılarak sulu çözeltilerden alüminyum gideriminin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of aluminum removal from aqueous solutions using agricultural residues

NAZLI ELİF ŞİR

2014

Sol-jel yöntemiyle metal borat üretimi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Synthesis and characterization of metal borate by using sol-gel method

EKİN ÇINAR

2014

Farklı bölgelerden alınan uçucu küllerin ağır metal iyonlarını adsorblama özelliklerinin farklı bağlayıcılar kullanılarak geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Fly ash from different areas of the adsorbing heavy metal ions binding properties using different development

TÜLİN YILMAZ

2014

Characterization of TiO2/Cu2O thin film photovoltaic cells

Yüksek Lisans

TiO2/Cu2O ince film fotovoltaik hücrelerin karakterizasyonu

NEVİN KARAMAHMUT

2014

Kapalı ortam hava kirleticilerini giderici iç cephe sıva üretimi ve etkinliğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

The production and investigation of effectiveness ofinterior plaster which removesindoor air pollutants

DUYGU GÜRBÜZ

2014

Kalsiyum karbonat kristallerinin kontrollü sentezi

Yüksek Lisans

Controlled synthesis of calcium carbonate crystals

HANDE NERİMAN YILMAZ

2014

Havuç suyu konsantresinin reolojik özellikleri

Yüksek Lisans

Rheological properties of carrot juice concentrate

FERDA CİVAN

2014

Çöp sızıntı suyunun Ni/Al2O3 katalizörü kullanılarak süperkritik su oksidasyonuyla arıtımı

Yüksek Lisans

Treatment of landfill leachate under supercritical conditions of water with Ni/Al2O3 catalyst

ÖZGÜL DERE ÖZDEMİR

2014

Tunçbilek uçucu külünden Zeolit-X sentezi ve adsorbent olarak kullanımının incelenmesi

Doktora

Synthesis of Zeolite-X from Tuncbilek fly ash and investigation of usage as adsorbent

BURCU SOYSAL

2014

Çelikhane cürufunun yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

The utilization of steel slag as construction material

MEHMET BERAT TAŞKIN

2013

Ticari aktif karbonun modifikasyonu ve BSA adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Modification of commercial activated carbon and investigation of its BSA adsorption properties

GÖZDE İNAN

2013

Sulu çözeltilerden Cu(II) adsorpsiyonunun incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of Cu(II) adsorption from aqueous solutions

CEM KARA

2013

Endüstriyel üretimde nar ve elma posalarının değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Utilization of industrial production of pomegranate and apple pomaces

YAĞMUR KARAKUŞ

2013

Süperkritik su ortamında 2-propanolün Ni/Al2o3 ve Ru/Al2o3 katalizörü kullanılarak gazlaştırılması

Yüksek Lisans

Gasification of 2-propanol in supercritical water by using Ni/Al2o3 and Ru/Al2o3 catalysts

SEVİM OKŞAK

2013

Katkılı matris polimerik membran ve gaz transfer özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Preparation of mixed matrix polymeric membranes and investigation of their gas transport properties

MÜGE SARI YILMAZ

2013

Farklı silika kaynaklarından SBA-15 üretimi, karakterizasyonu ve uygulama alanının incelenmesi

Doktora

Synthesis and characterization of SBA-15 from different silica sources and investigation of the application area

EKİN KIPÇAK

2013

Süperkritik su koşullarında zeytin karasuyundan hidrojen ve biyoyakıt üretimi

Doktora

Hydrogen and biofuel production from olive mill wastewater in supercritical water conditions

TUBA AKGÜN SANDIKÇI

2013

Bor, selenyum ve kurşun katkılı yarıiletken alaşımların üretimi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Production of boron, selenium and lead doped semiconductive alloys and their structural characterization

ERCÜMENT ŞAKİR GÜREL

2013

Klor içerikli magnezyum boratların borik asit kullanılarak, katı-hal yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Production and characterization of chloride containing magnesium borate, using boric acid with solid state synthesis

PARAHAT ATAYEV

2013

Poliolefinlerde oksijen gaz geçirgenliğine etki eden parametrelerin incelenmesi

Doktora

Investigation of parameters effecting oxygen gas permeability in poliolefins

MERAL YILDIRIM

2013

Sodyum boratlardan magnezyum borat üretiminin araştırılması ve üretim parametrelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yüksek Lisans

The investigation of the production of magnesium borates from sodium borates and the determination of the affecting production parameters

EMRAH ÖZKAN

2013

Yeni nesil seramik üzerine uygulanacak olan iletken özellikli boyanın yapısal özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of structural properties of conductor with dye which will be implemented on new generation ceramics

AZMİ SEYHUN KIPÇAK

2013

Çeşitli magnezyum ve bor kaynaklarından farklı yöntemler ile yapay magnezyum borat üretimi ve üretim parametrelerinin incelenmesi

Doktora

Synthetic production of magnesium borates from different magnesium and boron sources by various methods and the investigation of their production parameters

AHMET EYMEN AKŞENER

2013

Farklı yöntemlerle baryum metaborat üretimi ve üretim sürecine etki eden faktörlerin incelenmesi

Doktora

Production of barium metaborate by application of different methods and study of the factors influencing the production process

BÜLENT ERAYKUTLU

2013

MSMPR tipi reaktörde hidroksiapatit üretimi

Yüksek Lisans

The production of hydroxyapatite in the MSMPR type reactor

İLAYDA ACAROĞLU

2013

Bergama Altın Madeni atığından mezogözenekli silika üretimi ve üretim parametrelerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Mesoporous silica production from Bergama Gold Mine waste and investigations of its production parameters

UMUT UYSAL

2012

Nano ve mikron boyutta hidroksiapatit üretimine proses parametrelerinin etkisinin incelenmesi

Doktora

Investigation of the effect of process parameters on nano and micron sized hydroxyapatite production

KEVSER SEVİM

2012

Süperkritik impregnasyon yöntemiyle ilaç yüklü polimer kompozit taneciklerin hazırlanması

Yüksek Lisans

Preparation of drug loaded polymer composite particles by supercritical impregnation method

ZEYNEP AKPINAR

2012

Mikrodalga tekniği kullanılarak kurutulan gıdaların C vitamini içeriğinin incelenmesi ve modellenmesi

Yüksek Lisans

Modelling and experimental study on vitamin C content of foods dried by microwave technique

HALİT EREN FİGEN

2012

Hidrojen üretimi amacıyla muhtelif yakıtlarla kullanılabilecek düşük emisyonlu katalitik yakıt işlemci için katalizör geliştirilmesi

Doktora

Catalyst development for low-emission multi-fuel processors for hydrogen production

SÜLEYMAN DEVECİ

2012

Plastik ekstrüzyon ürünlerinde gaz geçiş özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi

Doktora

Investigation and development of gas transport properties of extruded plastic products

NİHAN AYDIN

2012

Klinoptilolitin yapısal özelliklerinin katı sıvı ekstraksiyon yöntemi ile değiştirilmesine ultrasesin etkisi

Yüksek Lisans

The effect of ultrasound to changing of clinoptilolite structural properties with leaching

CANAN BAKKAL

2012

Gıda endüstrisi atığından üretilen aktif karbon ile arsenik adsorpsiyonunun denge ve kinetik açıdan incelenmesi

Yüksek Lisans

Equilibrium and kinetic investigation of arsenic removal by using activated carbon produced from a waste of food industry

JALE ACER

2012

Medikal Atıklardan TiO2 Üretimi, Modifikasyonu ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi

Yüksek Lisans

Production of tio2 from medical waste scraps, modification and determining of application fields

HAKAN BULUT

2012

Doğal ürünlerin süperkritik akışkan ortamında ekstraksiyonu

Yüksek Lisans

Extraction of natural products using supercritical fluid

SİNAN KUTLUAY

2012

Süperkritik su ortamında zeytin karasuyunun PT katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması

Yüksek Lisans

Hydrothermal treatment and gasifivation of olive mill wastewater using platin catalyst in supercritical water

BELGİN BOZKURT

2012

Kahve telvesiyle atık sulardan ağır metal adsorpsiyonu

Yüksek Lisans

Adsorption of heavy metals from wastewaters using spent coffee grounds

DİDEM YÜCEŞEN

2012

Kahve telvesinin çeşitli alanlarda kullanım olanaklarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

The determination of usage opportunities in various fields of spent coffee grounds

FATİH AYNACI

2012

Süperkritik su ortamında 2-propanolün katalitik gazlaştırılması

Yüksek Lisans

Catalitic gasification of 2-propanol in supercritical water

MÜGE ÇAPAR

2012

Protein tutuklanması

Yüksek Lisans

Protein adsorption

İMREN EKİNGEN

2012

Protein adsorpsiyonu

Yüksek Lisans

Protein adsorption

ŞEYMA KÖLEMEN

2012

Farklı bölgelerden alınan uçucu küllerin ağır metal iyonlarının adsorbansında kullanımının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Improvement method for usage of fly ashes from different areas at adsorption of heavy metal ions

ENGİN TEKNECİ

2012

Yemeklik yağ rafinasyon atıklarından süperkritik CO2 esktraksiyonu ile değerli ürün eldesi

Doktora

Production of high-added values end-products from edible oil refining by products via supercritical CO2 extraction

SEMRA KIRBOĞA OKUMUŞ

2012

Kalsiyum karbonat (CaCO3) üretiminde reaksiyon parametrelerinin incelenmesi ve morfolojinin kontrolü

Doktora

The investigation of reaction parameters on the formation of calcium carbonate (CaCO3) and controlling of morphology

FATMA TUĞÇE ŞENBERBER

2012

Magnezyum oksit ve borik asit kaynaklarından magnezyum boratların üretimi, karakterizasyonu ve üretimi etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Production and characterization of magnesium borates from magnesium oxide and boric acide and investigation of factors affecting the production

BİLGE COŞKUNER

2012

Düşük ağırlıklı kompleks hidrürlerin hidrolizi için çeşitli Co-B temelli katalizörlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Synthesis and characterisation of various Co-B based catalyst for light weight complex hydride hydrolysis

MERVE ŞENOL

2012

İn vitro koşullarda kalsiyum oksalat monohidrat kristal büyümesine doğal katkı maddelerinin etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effect of natural additives on calcium oxalate monohydrate growth in in vitro

HACER MERVE ÖZKUT

2012

İlaç taşıyıcısı olarak gözenekli hidroksiapatit (HAP) kullanımının incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the usage of porous hydroxyapaiite (HAP) as a drug carrier

BÜŞRA BODUR

2012

Katkı maddelerinin hidroksiapatitin gözenek yapısına etkisi

Yüksek Lisans

Effect of additivies on pore structure of hydroxyapatite

ELÇİN DEMİRHAN YILMAZ

2012

Susam küspesindeki proteinin enzimatik hidrolizinin, çözünürlüğünün, enzim inaktivasyon kinetiğinin ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi

Doktora

Investigation of enzymatic hydrolsis, solubilization, enzyme inactivation kinetic and functional properties of sesame cake protein

VOLKAN AÇIKGÖZ

2012

LPG depolama tanklarında yangın ve patlama durumlarının modellenmesi

Yüksek Lisans

Modelling of fire and explosion occurrences at LPG storage tanks

ÖZLEM GÖKÇE

2012

Gözenekli polimer jellerin gözenekli yapısına çeşitli ajanların etkisi

Yüksek Lisans

The effects of various agents on porous conformation of porous polymer gels

KERİM ONGUN

2011

Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna doğal ve sentetik katkı maddelerinin etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of natural and synthetic additives on calsium oxalate crystalization

AYSEL KANTÜRK FİGEN

2011

Farklı kompozisyonlardaki borat bileşiklerinden, hidrojen depolama ortamı olarak metal borhidrür üretimi ve üretim mekanizmasının incelenmesi

Doktora

Production of metal borohydride as a hydrogen storage medium from borate compounds at different compositon and investigation of production mechanism

MELEK BARDAKCI

2011

Çeşitli bor minerallerinden hidrofobik çinko borat üretim yöntemlerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

The development of production methods for hydrophobic zinc borate by using various boron minerals

ŞEBNEM ŞENOL

2011

Farklı tip zeolitler kullanılarak dolgulu polimerik membranlar hazırlanması ve sorpsiyon davranışlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Preparation of filled polymeric membranes using different types of zeolites and investigation of the sorption behaviours

HATİCE ERGÜVEN

2011

Sodyum metaborat (NaBO2)'ın katı hal yöntemi ile sentezi ve reaksiyon mekanizmasının incelenmesi

Yüksek Lisans

Synthesis of sodium metaborate (NaBO2) with solid state method and investigation of reaction mechanism

ÖMER DELER

2011

Perlit kullanılarak pentakloranitrobenzen adsorpsiyonu

Yüksek Lisans

Adsorption of pentachloronitrobenzene with using perlite

ÇİSEL ÇEŞMELİ

2011

Sentetik kaynaklı aktif karbon ile pestisit giderimi

Yüksek Lisans

Pesticide removal by synthetic activated carbon

NEDİM BOZKURT

2011

Nükleer tıpta kalça ve diz enfeksiyonunda üç fazlı kemik sintigrafisi ile Tc-99m ciprofloxacin sintigrafisinin karşılaştırılması ve kullanılan radyofarmasötiklerin kalite kontrolu

Yüksek Lisans

Three-phase bone scanning in nuclear medicine with hip and knee infection scintigraphy with Tc-99m ciprofloxacin comparison and quality control radiopharmaceuticals

KIVILCIM ONART

2011

Kabak çekirdeği yağının süperkritik CO2 ortamında ekstraksiyonu

Yüksek Lisans

Pumpkin seed oil extraction using supercritical CO2

BUKET EKİNCİ

2011

Farklı tip zeolitlerle dolgulu membranlar hazırlanması ve pervaporasyon çalışmaları

Yüksek Lisans

Preparation of filled membranes with different types of zeolites and pervaporation studies

BURCU TEKİN

2011

Katkılı yarı iletken alaşımların yapısal analizlerinin karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Characterization of structural analyses of doped semiconductor alloys

EMRE ÖZTÜRK

2011

Çeşitli bor minerallerinden hidrofobik ve nanoyapılı çinko borat üretim yöntemlerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

The development of production methods of hydrophobic and nano zinc borate from different boron minerals

AYLİN BOZTEPE

2011

Çeşitli biyoatık malzemelerin gazlaştırılması ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Gasification of various biowaste materials and characterization of resulting products

ÜMMÜHAN ÇİMENLER

2011

Butil propiyonat eldesine yönelik esterleşme reaksiyonunun amberlıte IR-120 katalizörü varlığında pervaporasyon membran reaktörde incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the esterification reaction for the production of butyl propionate in pervaporation membrane reactor using amberlite IR-120 catalyst

ÖMER FARUK DİLMAÇ

2011

Bir ham petrol destilasyon ünitesinin kullanılabilir enerji ve termoekonomik analizi

Doktora

Exergetic and thermoeconomic analyses of a crude oil distillation unit

PINAR ÇAKAR

2011

Tezhipli elyazması eserlerde bakır ve diğer elementlerin pigmentler üzerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of copper and other elements on pigments used in illuminated manuscripts

MUHAMMED BORA AKIN

2011

Çinko oksit kristalizasyonunun polielektrolitlerle kontrolü

Doktora

Control of zinc oxide crystallization by polyelectrolytes

BURÇAK ARICA

2011

Hidrofobik/oleofobik esaslı fonksiyonel yüzey kaplama materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Preparation and development of hydrophobic/oleophobic based functional surface coating materials

EDA ATALAY

2011

Bentonit-magnetit kompozitlerinin kurşun (II) ve bakır (II) adsorpsiyonunda kullanılması

Yüksek Lisans

To use of bentonite-magnetite composites for adsorption of lead (II) and copper (II)

MİNE DEMİR

2011

SBS.EVA ve reaktif terpolimer kullanılarak bitüm modifikasyonu

Yüksek Lisans

The bitumen modification by using reactive terpolymer and SBS,EVA

SEVİNÇ KORKMAZ

2011

Kesikli membran reaktörde izobutil asetat eldesine yönelik esterleşme reaksiyonunun çeşitli katalizörler varlığında incelenmesi

Doktora

Investigation of the esterification reaction for the isobutyl acetate production in the presence of various catalysts using pervaporation membrane reactor

İPAR NİMET UZUN

2011

Süperkritik mikronizasyon yöntemleriyle kontrollü ilaç salımına yönelik ilaç-polimer kompozit mikrotaneciklerinin hazırlanması

Doktora

Preparation of drug-polymer composite particles for controlled drug release by supercritical micronization methods

ONUR ÖMER SÖĞÜT

2011

Süperkritik su oksidasyonu ile endüstriyel atık suların arıtılması

Doktora

Treatment of industrial wastewaters by supercritical water oxidation

SAADET SELİN TOP

2011

MFI tipi zeolitlerin yapısal özelliklerinin katı sıvı ekstraksiyonla değişimlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the changes in the structural properties of MFI type zeolites by leaching

SİBEL SERT

2011

Akrilik esaslı bir çapraz bağlayıcı sentezine etki eden parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the various parameters effect on the synthesis a crosslinking agent based on acrylics

ÇAĞRI YÜKSEL

2011

Polimerik esaslı diş dolgu kompozitlerinin kompozitlerinin özelliklerine çeşitli doldurucu partiküllerin etkisi

Yüksek Lisans

The effect of various filler particle on the properties of polymeric dental composites

DİLEK DALGAKIRAN

2011

Polimerik nanokompozit membranların hazırlanması ve CO2/CH4 ayırma performanslarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Preparation of nanocomposite membranes and investigation of their CO2/CH4 separation performances

ÇAĞRI ŞENOL ERDEMİR

2011

Kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonuna fosfonik asit içerikli polimerlerin etkisi

Yüksek Lisans

The influence of phosphonic acid containing polymers on crystallization of calcium sulfate dihydrate

ZEYNEP ÜNAL

2011

Mikroelektronik teknolojisinde kimyasal-mekanik düzleştirme sürecine etki eden faktörler ve incelenmesi

Yüksek Lisans

Analysis of factors affecting chemical mechanical planarization process in microelectronic technology

AYLA NECİPOĞLU

2011

Polipropilen - kil nanokompozitlerin hazırlanması ve gaz geçirgenlik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Synthesis of polypropylene - clay nanocomposites and investigation of the gas permeability

ÖZGE ARAS

2011

Baryum sülfat kristalizasyonuna polielektrolitlerin etkisi

Yüksek Lisans

The effect of polyelectrolytes on barium sulfate crystallization

FURKAN YÜNKÜL

2011

Yeni bir elektrod hazırlayarak alternatif akımla suyun elektrolizi

Yüksek Lisans

Electrolysis of water using alternative current with preparation of a new electrode

YAĞMUR BAYRAM

2011

In sıtu polimerizasyon ile yağ bazlı polimer ?organokil nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Synthesis and characterization of oil based polymer/organokil nanocomposites by in situ polymerization

GÜRKAN ALTUNOK

2011

Destilasyon kolonunda darboğaz analizi ve örnek çalışma

Yüksek Lisans

Pinch analysis on distillation column and case study

RAHMİYE ZERRİN YARBAY

2010

Muhtelif yakıtlardan hidrojen üretimi amacıyla katalitik yakıt işlemci için katalizör geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Catalyst development for multi fuel catalytic reformer for hydrogen production

RECEP AKAY

2010

Kağıt fabrikası atık suyunun geri kullanımı

Yüksek Lisans

Paper machine wastewater reuse

MEHMET İSKEÇELİ

2010

Kestane kabuklarından sentetik aktif karbon hazırlaması ve metilen mavisi gideriminde kullanılması

Yüksek Lisans

The preparation of synthetic activated carbon from chestnut shells and its use in the removal of methylene blue

FATİH ZORBAY

2010

Yer fıstığı kabuklarından elde edilen sentetik aktif karbon ile metilen mavisi giderimi

Yüksek Lisans

The removal of methylene blue by synthetic activated carbon prepared from peanut shells

KORKUT AÇIKALIN

2010

Çeşitli biyokütle atık maddelerin pirolizi ve elde edilen ürünlerin analizi

Doktora

Pyrolysis of biomass waste materials and analysis of products

ERSEL ARÇEVİK

2010

Dehidrasyona yönelik zeolit dolgulu membranların saf çözücülerdeki sorpsiyon davranışının ve pervaporasyon performansının incelenmesi

Yüksek Lisans

The investigation of sorption behavior in pure solvents and pervaporation performance of zeolite filled membranes prepared for dehydration

BEHİYE ŞEN

2010

Yeni bir metal - metal oksit - elektrolit diyot eldesi

Yüksek Lisans

Obtaınıng a new metal - metal oxide - electrolyte dıode

BERNA BOŞNAK

2010

Kauçuktan yarı mamül üretim teknolojileri

Yüksek Lisans

Technology of production of semi-finished from rubber

ESİN AY

2010

Katkı maddeleri yardımıyla gözenekli hidroksiapatit üretimi ve ilaç salım özelliğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Production of porous hydroxyapatite with the help of additives and investigation of drug release properties

SEDA KÖKSAL

2010

Nanokompozit nanofiber yapıda multifonksiyonel malzemeler

Yüksek Lisans

Nanocomposite nanofiber strutured multifunctional materials

TUBA ARSLAN

2010

Tekstil atıksularının süperkritik su ortamında gazlaştırılması

Yüksek Lisans

Supercritical gasification of textile waste waters

ÖZLEM AKGÜL

2010

Farklı bor minerallerinden çinko borat üretimi

Yüksek Lisans

Zinc borate production from different boron minerals

KORAY AYDIN

2010

Klinoptilolitin yapısal özelliklerinin katı sıvı ekstraksiyonla değişimlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the changes in the structural properties of clinoptilolite by leaching

İSMET GÜL BUYRUKLARDAN KAYA

2010

Polimer destekli manyetik nanopartiküller ile sulu çözeltiden krom (vı) giderimi

Yüksek Lisans

Removal of hexavalent chromium [cr(vi)] from aqueous solution by polymer supported magnetite nanoparticles

AYŞE ÖZTÜRK

2010

Sodyum bor hidrür yakıt pili atığının geri kazanımı

Yüksek Lisans

Recovery of sodium borohydride fuelcell spent fuel

MEHMET SELÇUK MERT

2010

Bir güç santralinin ekserjik ve termoekonomik analizi

Doktora

Exergy and thermoeconomic analyses of a power plant

ÜNAL ÖZÇAY

2010

Kiremit sektöründeki endüstriyel atıkların geri kazanılması

Yüksek Lisans

Recycling of the industrial wastes in tile sector

BURCU AYDIN

2010

Yakıt pilli elektrikli araçların tahriki için farklı tipte batarya gruplarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of different types battery groups for fuel cell electric vehicles propulsion

FERGÜN KOCAYİĞİT

2010

Bazı sebzelerin kurutma karakteristiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of drying characteristics of some vegetables

TUNA EMİR

2010

Proton değişimli membranlarda kullanılmak üzere nanoboyutlu platin elektrot eldesi

Yüksek Lisans

Production of nano sized platinum electrode to use in to use in proton exchange membranes

SERHAN GALİP

2010

Bakır (II)'nin kalsiyum karbonat üzerine adsorpsiyonun incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the adsorption of copper(II) onto calcium carbonate

SABRİ ARSLAN

2009

Bitkisel kaynaklı aktif karbon ile pestisit giderimi

Yüksek Lisans

Removal of pesticide with herbal type active carbon

CANSU CANDEMİR

2009

Deodorizer destilattan ?squalene? nin süperkritik CO2 ortamında zenginleştirilmesi

Yüksek Lisans

Enrichment of squalene from deodorizer destillate in supercritical CO2

ANIL YAPRAKÇI

2009

Zeytin asit yağının süperkritik metanol ortamında esterleştirilmesi

Yüksek Lisans

Esterification of olive acid oil by using supercritical methanol

ESRA BİLGİN

2009

Polimer destekli manyetik nanopartiküllerle sulu çözeltiden ağır metal giderimi

Yüksek Lisans

Removal of heavy metals from aqueous solution by polymer based magnetic nanoparticles

HÜLYA ERTEN

2009

Türkiye'de motorlu araç bakım servislerinde üretilen tehlikeli atıklar ve atık filtre yönetimi

Yüksek Lisans

Hazardaus waste to take from motor vehicle maintenance service in turkey and used oil filter management

SEDA KAYRAN

2009

Değişik kıvam verici maddelerin meyveli içeceklerin viskoziteleri üzerine etkileri

Yüksek Lisans

The effects of various thickeners on the beverage viscosity

MUSTAFA YALÇIN YILMAZ

2009

Keçiboynuzu suyu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

The development of production technologies of carob juice

DİLEK GÜMÜŞ

2009

Bir tekstil fabrikası atık suyunun süperkritik su oksidasyonuyla arıtımı

Yüksek Lisans

Treatment of wastewater of a textile factory by supercritical water oxidation

ERMAN YETİZ

2009

Gözenekli hidroksiapatitten ilaç salımının incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of drug release from porous hydroxyapatite

AZMİ SEYHUN KIPÇAK

2009

Bazı bor bileşiklerinin nötron zırhlamasında kullanılabilirliğinin araştırılması

Yüksek Lisans

The investigation of the usability of boron minerals as a neutron shielding material

ÖZGÜL DERE ÖZDEMİR

2009

Galvaniz çamurunun değerlendirilmesi ve geri kazanımı

Yüksek Lisans

Evaluation and recovery of galvanic sludge

GAMZE ARSLAN

2009

Bazı önemli bor bileşiklerinin termal kinetiğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Inspecting thermal kinetics of some important boron compounds

EYÜP EREN

2009

Farklı cüruf atıklarının beton üretiminde kullanımı

Yüksek Lisans

The use of slag wastes to produce concrete

FUNDA ŞENAY

2009

Keçiboynuzundan sıvı şeker üretimi

Yüksek Lisans

Liquid sugar production from carob

EYLEM ÖZKAN

2009

Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrikası kojenerasyon ve konvansiyonel elektrik üretim tesislerinin ekserji analizi

Yüksek Lisans

Exergy analysis of cogeneration and conventional electricity production system at Ereğli Iron and Steel Works Co.

MÜGE EKMEN

2009

Hidroksiapatit kristallerinin kontrollü ilaç salımında kullanımı

Yüksek Lisans

The use of hydroxyapatite on drug delivery system

FERHAT HABERDAR

2009

Bir ilaç fabrikasında trijenerasyon sistemi kurulmasının termoekonomik analizi

Yüksek Lisans

Thermoeconomic analysis of installing a trigeneration system on a pharmaceutical plant

ESİN ÇAM

2009

Akımsız nikel kaplama banyolarının karakteristiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

An investigation of the characteristics of the electroless nickel plating baths

MÜGE SARI

2008

Kernit mineralinden sodyum borhidrür (NaBH4) üretimi ve üretim mekanizmasının incelenmesi

Yüksek Lisans

Production of sodium borohydride (NaBH4) from kernite minerals and investigation of production mechanism

ÖZGE CİNEL

2008

Karboksimetil inülin'in hidroksiapatit kristalizasyonuna etkisi

Yüksek Lisans

The effect of carboxymethyl inulin on the hydroxyapatite crystallisation

GÜNDÜZ GÜZEL

2008

Ürün formülasyonu için optimum karışım deney tasarımları-Altı sigma için tasarım yaklaşımı

Yüksek Lisans

Optimum mixture designs for product formulation-A designs for six sigma approach

ALEN MURAT KUYUMCU

2008

Hidrojen yakma sistemi dizaynı yakıt hücresi dizayn ve hesapları

Yüksek Lisans

Design of a hyrogen oksidation system design and calculations of fuel cell

AYŞE ELİF TAŞCI

2008

Akrilik esaslı gözenekli polimerler ile çevreye zararlı maddelerin giderimi

Yüksek Lisans

Removal of hazardous materials for environment by porous polymers based on acrylic

BEGÜM TOPAÇ

2008

Kimyasal ekserji hesaplama yöntemlerinin petrol türevi hafif yakıtlara uygulanması

Yüksek Lisans

Application of chemical exergy calculation methods to petroleum derived light products

DİLEK KILIÇ APAR

2008

Mısır gluteninin enzimatik hidrolizi: Proses parametrelerinin optimizasyonu, hidroliz, çözünürlük ve enzim inaktivasyon kinetiği

Doktora

Enzymatic hydrolysis of corn gluten: Optimization of process parameters, hydrolysis, solubilization and enzyme inactivation kinetics

NİL BARAN ACARALI

2008

Süperkritik CO2 ortamında ayrı ayrı yapılan metil metakrilat ve stiren polimerizasyonlarına çeşitli parametrelerin etkilerinin incelenmesi

Doktora

Investigation of the effects of various parameters on the individual polymerizations of methyl methacrylate and styrene in supercritical CO2 medium

PARAHAT ATAYEV

2008

Kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonuna fosfonik asit içerikli katkı maddelerin etkisi

Yüksek Lisans

Effect of additives including phosphonic acid on crystallization of calcium sulphate dihidrate

BURCU AYTAŞ

2008

Farklı adsorbanlar ile sulu çözeltilerden klorofenol giderimi

Yüksek Lisans

Removal of chlorophenols from aqueous solution with different adsorbents

ASLI ÖZGE AVCI

2008

Kayısı çekirdeğinden üretilen aktif karbon ile sulu çözeltilerden krom (VI) giderimi

Yüksek Lisans

Removal of chromium (VI) from aqueous solution with activated carbon which is produced by apricot stone

FİLİZ ORAL

2008

Yeni bir elektroliz yöntemiyle sodyum borhidrür eldesi

Yüksek Lisans

The production of sodium borohydride by a novel electrolysis method

DİLEK DURANOĞLU GÜLBAYIR

2008

Şeftali çekirdeği ve polimer esaslı aktif karbon ile sulu çözeltilerden krom (VI) giderimi

Doktora

Chromium (VI) removal by using peach stone and polymer based activated carbon

AYÇA MERİÇ HASANOĞLU

2008

Etil asetat üretimine yönelik esterleşme reaksiyonunun değişik katalizörler varlığında pervaporasyon membran reaktörde incelenmesi

Doktora

Investigation of the esterification reaction for the ethyl acetate production in the presence of various catalysts using pervaporation membrane reactor

ZEYNEP KARA

2008

Dental amaçlı polimerik kompozitlerin sentez ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Synthesis and characterization of dental polymeric composites

FİLİZ ÖZDEMİR

2008

Zeytinyağı rafinasyon atıklarından süperkritik ortamda biodizel üretimi

Yüksek Lisans

Biodiesel production from rafination by-products of olive oil in supercritical media

İBRAHİM UTKU BAŞYAZICI

2007

İki fazlı akışlara sayısal yöntemlerin uygulanması

Yüksek Lisans

Application of numerical methods to two phase flows

ASLIHAN AYŞE GÜRBÜZ

2007

Magnetik nanopartiküller ile sulu çözeltilerden krom giderilmesi

Yüksek Lisans

Removal of chromium from aqueous solutions by magnetic nanoparticles

SEMİHA MURAT

2007

Aktif karbon ile sulu çözeltilerden nikel gideriminde kolon çalışmaları

Yüksek Lisans

Column studies for removal of nickel from aqueous solution by using aktivated carbon

KURTULUŞ ABACIOĞLU

2007

Raney-kobalt tipi katalizörlerin hazırlanmasında katı-sıvı reaksiyon kinetiğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

The investigation of solid-liquid reaction during preparation of raney-cobalt type catalysis

BEYHAN KILIÇ

2007

Yeni bir yöntemle bazik di cıva (I) nitrat üretimi

Yüksek Lisans

Basic dimercury (I) nitrate production with a new production method

ESRA KUTLU

2007

Petrol türevi sıvı yakıtlara ilişkin kimyasal ekserji hesaplamaları

Yüksek Lisans

Chemical exergy calculations of petroleum liquid fuels

AHMET OZAN GEZERMAN

2007

Nikel kaplama banyolarının karakteristiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

The study of nickel coating characteristics

HÜLYA ERKONAK

2007

Süperkritik su ortamında zeytin karasuyunun arıtımı

Yüksek Lisans

Treatment of olive mill wastewater in supercritical water

AHMET EYMEN AKŞENER

2007

Klor-alkali elektrolizde gaz difüzyon elektrotların karakterizasyonu için galvanostatik akım kesme ölçümleri

Yüksek Lisans

Galvanostatic current interruption measurements for characterization of gas diffusion electrodes in chlor-alkali electrolysis

GÖKÇE DADALI

2007

Bamya ve ıspanağın mikrodalga tekniği kullanılarak kurutulması, doku ve renk özelliklerinin incelenmesi ve modellenmesi

Yüksek Lisans

The investigation and modelling of drying kinetic, colour change kinetic and porosity analysis of okra and spinach undergoing microwave

ELÇİN DEMİRHAN

2007

Peynir altı suyundan elde edilen laktozun enzimatik hidrolizinin incelenmesi ve modellenmesi

Yüksek Lisans

The investigation and modelling of enzymatic hydrolysis of lactose recovered from whey

HAKAN ERKAYACAN

2007

Yer fıstığı kabuğunun adsorban olarak kullanımı

Yüksek Lisans

Using peanut shells as adsorbent

SEVİL ÖZTÜRK

2007

Polimerik esaslı dental maddelerin sentez ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Synthesis and characterization of dental materials based on polymers

EMRAH KINAV

2007

Hidrojenin ulaşımda yakıt olarak kullanılması: Hibrit elektrikli şehir içi kişisel ulaşım aracı konsepti

Yüksek Lisans

Hydrogen as a fuel in transportation: A hybrid electric, personal urban transport vehicle concept

YASEMİN AKAY

2007

Çevre dostu polimerlerin kalsiyum oksalat kristalizasyonuna etkisi

Yüksek Lisans

The effect of green polymers on calcium oxalate crystallisation

DİDEM BERCESTE BEYRİBEY

2006

H2-O2 yakıt pillerinde PtRu/C ve PtIr/C kompozit elektrotların sentezi

Yüksek Lisans

Synthesis PtRu/C and PtIr/C composite electrodes for H2-O2 fuel cells

FATİH İLHAN

2006

Sızıntı sularının elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtılması

Yüksek Lisans

Treatment of landfill leachate by electrocoagulation method

İNAN BEKTAŞ

2006

Antep fıstığı kabuklarının sıvılaştırılması ve elde edilen ürünlerin analizi

Yüksek Lisans

Liquefaction of pistachio shells and analysis of the products

TUYA LKHAGVA

2006

Uçucu küllerin agrega olarak beton üretiminde kullanılması

Yüksek Lisans

Usage of fly ash as a aggregate in the production of lightweight concrete

DİLEK KAYA

2006

Balkabağı suyu üretim teknolojisinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Improving of pumpkin juice production technology

İHSAN MERT TÜRKKAL

2006

Bergama altın madeni atıklarının cam sanayisinde değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

The utilization of the wastes of Bergama gold mine in glass industry

NAFİ ÖZGÜR GÜLDAL

2006

Sodyum tetrahidroborattan hidrojen üretimi

Yüksek Lisans

Hydrogen production from sodium tetrahydroborate

MEHMET BURÇİN PİŞKİN

2006

Yarı iletken alaşımlarının elektrik, termoelektrik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi

Doktora

Researching of the electrical, thermoelectrical, physical and chemical properties of semiconductor alloys

İSMAİL ÖZYURT

2006

Biyokütle atık madde olarak ayçiçeği çekirdeği kabuklarının sıvılaştırılması ve elde edilen ürünlerin analizi

Yüksek Lisans

Liquefaction of sunflower seed hulls as a biomass waste material and analysis of products

EMİNE İŞCAN

2006

Süperkritik ortamda biodize üretimi

Yüksek Lisans

Biodiesel production in supercritical conditions

ERKAM MURAT ESLEK

2006

Magnezyum temelli sodyum borhidrür üretimi ve üretimi etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Magnesium based sodium borhydride production and determination the parameters which affect on production

EFDAL ÇETİNKAYA

2006

Çinko-nikel alaşım kaplamalarının karakteristiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the characteristics of zinc-nickel alloy coatings

EMEL AKYOL

2006

Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna blok kopolimerlerin etkisi

Doktora

The effect of block copolymers on calcium oxalate crystallization

UĞUR ÖZVEREN

2006

Pem yakıt hücrelerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi

Yüksek Lisans

Modeling of pem fuel cells by using artificial neural networks

SEMRA KIRBOĞA

2006

Polietilenglikol metakrilat ve vinilsülfonik asit kopolimerinin kalsiyum oksalat kristalizasyonu üzerindeki etkisi

Yüksek Lisans

The effect of polyethyleneglycol methacrylate and vinylsulfonic acid copolymer on the calcium oxalate crystallization

MESUT DİKEL

2006

Isasmelt yöntemiyle bakır matı üretiminin termodinamik modellemesi

Yüksek Lisans

Termodinamic modelling of isasmelt process for producing copper matte

NİLAY ÜSTÜN

2006

Uçucu küllerin peletlenmesi ve çinko(II), bakır(I) ve krom(III) adsorpsiyonunda kulanılması

Yüksek Lisans

Pelletization of fly ash and usage them for Zn(II), Cu(I) and Cr(III) adsorption

NESLİHAN MANAV

2006

Ardışık kesikli reaktör ile evsel atıksulardan azot ve fosfor giderimi

Yüksek Lisans

Nitrogen and phosphorus removal from domestic wastewater using sequencing batch reactor

AYSEL KANTÜRK

2006

Borakstan sodyum borhidrür üretimi ve üretimi etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Production of sodium borohydride from borax and investigation of reaction parameters

ÇAĞRI PAŞA

2006

Otomotivde boyama teknolojisi ve boya kurutma fırınının ekserji analizi

Yüksek Lisans

Coating technology in automotive and exergy analyse of coat drying oven

SÜLEYMAN DEVECİ

2006

Plastik boru üretimine değişik parametrelerin etkisinini incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of various parameters on plastic pipe production

HATİCE HANDE OCAK

2005

Hidroksiapatit kristalizasyonunun diblok kopolimerlerle kontrolü

Yüksek Lisans

Control of hydroxyapatite crystallization by diblock copolymers

SELDEN ÇEPNİ

2005

Proton geçirgenli polimerik membran eldesi

Yüksek Lisans

The development of proton permeable polymeric membran

NESLİHAN ŞENER

2005

Sütteki laktozun enzimatik hidrolizinin incelenmesi ve modellenmesi

Yüksek Lisans

A modelling study on enzymatic hydrolysis of milk lactose

MUHAMMED BORA AKIN

2005

Kalsiyum oksalat kristalizasyonunun polielektrolite kontrolü

Yüksek Lisans

Control of calcium oxalate crytallization with polyelectrolydes

EMEK MÖRÖYDOR DERUN

2005

Sb2Te3 ve Bi2Te3 içerikli bileşiklerin termoelektrik, yapısal ve mikroyapısal özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

A study on thermoelectrical, structural and microstructural properties of Sb2Te3 and Bi2Te3 semiconductive alloys

SEMİH KAÇAR

2005

Enerji tasarrufu amacıyla bir kimyasal ısı pompası uygulaması

Yüksek Lisans

A chemical heat pump application for saving energy

SEVİLAY NİGAR

2005

Gazlı içeceklerde karbondioksit absropsiyon kapasitesinin artırılmasının incelenmesi

Yüksek Lisans

Research the increasing absorption capacity of carbon dioxide in carbonated beverage

BATCHİMEG GANBOLD

2005

Akrif karbon ve iyon değiştiriciler kullanılarak sudan fenol giderilmesi

Yüksek Lisans

Removal of phenol from water by activated carbon and ion exchanger

YASEMİN GÜVEN

2005

Hurma suyu üretim teknolojosinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Improving OE date juice producing technology

İFFET YAKAR ELBEYLİ

2005

Düşük ranklı kömürlere mikroorganizma ve enzim etkisi Phanerochaete chrysosporium HRP: Horseradish peroxidase

Doktora

The effects of microorganism and enzyme on low-rank coals Phanerochaete chrysosporium HRP: Horseradish peroxidase

ENGİN TEKNECİ

2005

Prina piroliz yağının karakterizasyonu

Yüksek Lisans

The characterization of olive cake pyrolytic oil

ÖZLEM DOĞAN

2005

Nano boyutlu hidroksiapatit kristalizasyonunun polielektrolitlerle kontrolü

Doktora

Control of nano size haydroxyapatite crystallization by polyelectrolytes

MEHMET SELÇUK MERT

2005

İzopropanol / aseton / hidrojen kimyasal ısı pompası sisteminde dehidrojenasyon reaksiyonunun incelenmesi

Yüksek Lisans

A study on the dehydrogenation of isopropanol in the isopropanol / acetone / hydrogen chemical heat pump system

ÖZLEM KARAKUŞ

2005

Yakıt pilleri için tasarlanan Pt-C-Os elektrotun eldesi

Yüksek Lisans

Obtaining of Pt-C-Os electrode planning for fuel cells

ÖMER FARUK DİLMAÇ

2005

Ham petrol atmosferik destilasyon kolonu ekserji analizi

Yüksek Lisans

Exergy analysis of crude oil atmospheric distillation column

İPAR NİMET UZUN

2005

Yüksek basınçlarda CO2-metil metakrilat ikili sisteminin faz davranışı

Yüksek Lisans

Phase behavior of CO2-methyl methacrylate binary system at high pressures

İRFAN AKİKOL

2005

Farklı aktivasyon yöntemleriyle geliştirilen aktif karbonlar ile sudan ağır metal giderimi

Yüksek Lisans

Removal of heavy metals from water with active carbons improvet by different activation methods

ÜLKÜ BANU SARIALİOĞLU

2005

Kalsiyum boratlarda sodyum borhidrür üretimi ve üretimi etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Sodium borohydride production by using calcium borates and investigation of processing parameters

SEVİNÇ KELEŞER

2005

İkili karışımlarda polimerik membranlarla desorpsiyon çalışmaları

Yüksek Lisans

Desorption work with binary mixtures using polymeric membranes

REZAN DEMİR

2005

Vişne çekirdeğinden üretilen aktif karbon ile sudan nikel giderimi

Yüksek Lisans

Removal of nikcel from water by activated carbon produced from cheery stone

MAİDE MENEKŞE SEVİMLİ

2004

Uçucu kül, katkılı çimento ve betonların normal, sülfatlı, deniz sularına karşı dayanımının araştırılması

Yüksek Lisans

Searching fly ash added cement and concrete strength of tap water, sulfate water and sea water

GÖKÇE BERKYÜREK

2004

Kesikli bir biyoreaktörde aktif karbonun oksijen transfer katsayısı üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of activated carbon on volumetric mass transfer coefficient in a batch bioreactor

ÖZÜN GÖREL

2004

Prinadan piroliz yöntemiyle sentetik yakıt eldesi

Yüksek Lisans

Synthetic fuel production from olive cake by pyrolysis

SÜLEYMAN ERSİN ÖZEN

2004

Sıvı kimyasalların depolanması ve elleçlenmesi

Yüksek Lisans

Storage and handling liquid chemicals

MELTEM TURHAN

2004

Ultrasonik ortamda buğday nişastasının α-amilaz enzimi ile hidrolizi

Yüksek Lisans

Enzymatic hydrolysis of wheat starch by using a sonifier

ONUR ÖMER SÖĞÜT

2004

PID ve değişken kazançlı PID kontrol algoritmalarıyla bilgisayar tabanlı pH kontrolü

Yüksek Lisans

Computer-based pH control with PID and gain scheduling PID control algothytms

SEVİL TOK

2004

Baryum sülfat kristalizasyonuna polimerlerin etkisi

Yüksek Lisans

The effectiveness of polymers on barium sulphate crystallization

HALİT EREN FİGEN

2004

Proton değişim membralı yakıt pilli araçlar için seyir halinde metanolden hidrojen üretimi

Yüksek Lisans

On-board hydrogen production from methanol for proton exchange membrane fuel cell vehicles

İSMAİL KAPUDERE

2004

Bir kojenerasyon sisteminde ekserji analizi uygulaması

Yüksek Lisans

Exergy analysis application of a cogeneration system

ARZU PALANTÖKEN

2004

Sodyum boratlardan sodyum borhidrür üretimi ve üretimi etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Production of sodium borohydride from sodium borates and determining of effecting parameters

ASLINUR GÜROCAK

2004

Pt-Rh-C kompozit elektrotta kullanılan platinin eldesi

Yüksek Lisans

Obtaining platinum particules for Pt-Rh-C composite electrodes

ÖZLEM ÇELİK

2004

Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe değerlendirilmesi

Doktora

Utilization of industrial in building sector

YÜCEL CEVİZ

2004

Polimer elektrolitli yalıt pillerinde karbon-platin-rutenyum kompozit elektrotun sentezi

Yüksek Lisans

Synthesis of carbon-platinum-ruthenium composite electrode in polymer electrolyte fuel cells

UMUT UYSAL

2004

İnteraktif grafiksel programlama ile ekstraksiyon prosesi tasarımı

Yüksek Lisans

Design of extraction process with interactive graphical programming

AYÇA HASANOĞLU

2003

PDMS membran ile sorpsiyon ve pervaporasyon

Yüksek Lisans

Sorption and pervaporation using PDMS membrane

NİL BARAN

2003

Stirenin çözelti ve süperkritik CO2 koşullarında polimerizasyonu

Yüksek Lisans

Polymerization of styrene in solution and supercritical CO2

S. DİDEM EMEL

2003

Yüksek basınçlarda CO2-stiren ikili sisteminin faz davranışı

Yüksek Lisans

Phase behavior of CO2-styrene binary at high pressures

CEMİLE KORLU

2003

Kalite güvence ve proses kontrol sistemlerinin enjeksiyon tabanlı ayakkabı üretiminde uygulanması

Yüksek Lisans

Application of quality assurance and process control systems for production of shoes with injected soles

SEYHAN TEZEL

2003

Evsel ısıtmada ısı pompası uygulamaları

Yüksek Lisans

Heat pumps applications in domestic heating

ZEHRA GÜLTEN ALTIN

2003

Sırlı yer ve duvar karosu atıklarının çimento sanayinde değerlendirilmesi

Doktora

The Evaluation of waste ground and wall tile glazes in the cement industry

KORKUT AÇIKALIN

2003

Biyokütle atık maddelerin sıvılaştırılması ve elde edilen ürünlerin analizi

Yüksek Lisans

Liquefaction of biomass waste materials and analysis of products

YAVUZ SALT

2002

İki bileşenli sıvı karışımların pervaporasyonla ayrılması

Doktora

The Separation of binary liquid mixtures by pervaporation

SENNUR DENİZ

2002

Poli(üretan-b-akrilat) yapısında kopolimerlerin sentezi ve membran olarak kullanılabilme olanaklarının incelenmesi

Doktora

Synthesis of poly(urethane-b-acrylate) copolymers and investigation of their possible use as membrane

İLKER AKGÜL

2002

Ozon uygulamasıyla patulin giderilmesi

Yüksek Lisans

Detoxification of patulin with ozone

DİLEK KILIÇ

2002

Mısır nişastasının hidrolizinde alfa amilaz enziminin aktivitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of alpha-amylase corn starch hydrolysis process enzyme activity during

OKTAY ACAR

2002

İnteraktif programlama ile çok tesirli evaporatör tasarımı

Yüksek Lisans

Multiple effect evaporator design by interactive programming

BURCU DİDEM ÇORBACIOĞLU

2001

Yakıt pillerinde elektrot performansının matematiksel modellemesi

Doktora

The Mathematical modelling of electrode performance in fuel cells

HİKMET YUNT

2001

Derişik endüstriyel atıklarda CaSO4 çözünürlüğüne ortak olmayan iyon etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Incommon ion effect to CaSO4 solubility in industrial concentrated wastewater

İLKNUR KÜÇÜK

2001

İki farklı uyarıcıya duyarlı polimer jellerin sentez ve karakterizasyonu

Doktora

Synthesis and characterizations of two stimuli sensitive polymer gels

ALİ İHSAN UFACIK

2001

Ankara-Gimat alışveriş merkezi mekanik tesisatının incelenerek yeniden projelendirilmesi

Yüksek Lisans

Study and retrofit design of mechanical installtion of Ankara-Gimat shopping center

ERSAN ERGÜDER

2001

Bazı anorganik katkı maddelerinin çimentonun kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Research for effects of some inorganic additives on quality of cement

NURDAN İLHAN

2001

Reaktörlerin dinamik davranışlarının kontrolü

Yüksek Lisans

The Conrol of dynamic behaviour of reactors

KUDDUSİ ATALAY

2001

İstanbul İGDAŞ doğalgaz boru hatlarında ölçülen basınç debi parametrelerini kullanarak sistemin istatistiksel kalite kontrolü

Yüksek Lisans

A Statistical quality control analysis of İstanbul İGDAŞ natural gas pipelines system using pressure and flow measured data

ALTUĞ BÜLENT ERBİL

2001

Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda bir tasarım çalışması

Yüksek Lisans

A Design study in süpercritical fluid extraction

BİNNAZ BAYHAN

2001

Kimya mühendisliğine ait problemlerin mathcad paket programıyla çözülmesi

Yüksek Lisans

Solving chemical engineering problems with mathcad

IŞIK YAVUZ

2000

Meyveli içeceklerde kıvam arttırıcıların kullanımı

Yüksek Lisans

Use of thickeners in fruit beverages

TOLGA DEMİRÖZÜ

2000

Nikelsiz ve düşük nikelli çinko fosfatlama prosesleri ile kaplanan araç dış yüzeylerinin korozyon dirençlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

The Analysis of corrosion performance of car bodies coated by no nickel and low nickel zinc phosphating processes

AYNUR TEZEL

2000

Kimyasal reaksiyon mühendisliğinde modelleme ve bilgisayar uygulamaları

Yüksek Lisans

Modeling and computer applications in chemical reaction engineering

İNCİ UYGUN SALT

2000

Raney-gümüş katalizörün hazırlanmasında ekstraksiyon kinetiğinin incelenmesi

Doktora

Investigation of leaching kinetics in preparation of raney-silver catalyst

SEVGİ GAYIK

2000

Karıştırmalı bir biyoreaktörde oksijen transferini etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of the process variables on the oxygen mass transfer coefficient in a stirred bioreactor

SEMRA YÜCEER

2000

Buğday nişastasının hidrolizinde alfa-amilaz enziminin aktivitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of alfa-amylase enzyme activity during the wheat starch hydrolysis

HALE SÜTCÜ AYLA

2000

Zonguldak kömürlerinin yüksek sıcaklık karbonizasyon ürünlerinin incelenmesi

Doktora

Investigation of high temperature carbonization of Zonguldak coals

SUMRU YALÇINALP

2000

Hafif beton üretimi

Yüksek Lisans

Production of lightweight concrete

FATMA KARACA

2000

Soma linyitinin biyokütlesel bir atıkla ortak işlenmesi ve sıvılaştırma verimlerinin incelenmesi

Doktora

Coprocessing of Soma lignite with a biomass waste and investigation of liquefaction yields

EMEL AKYOL

2000

Pelimerik katkı maddelerinin kalsiyum sülfat kristalizasyonuna etkisi

Yüksek Lisans

The Effect of polymeric additives on calcium sulfate crystallization

EMEK MÖRÖYDOR

2000

Borik asit atığı ve çelik tel katkılı hafif beton üretimi

Yüksek Lisans

Production of lightweight conrete with the addition of boric acid waste and steal fibres

İFFET YAKAR ELBEYLİ

2000

Boraks ve borik asit üretiminde ortaya çıkan katı atıkların çimento sanayiinde değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Evaluation of solid wastes that are formed during the borax and boric acid production in cement industry

NURCAN TEYMUR

1999

Maydanoz ve dereotunun kurutulması ve kuruma karakteristiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Drying of parsley and dill and their dyring conditions

ENVER ALTIN

1999

Sabun ve yağ sanayi atıksularının arıtılabilirlik çalışması ve fabrika uygulamaları

Yüksek Lisans

Soap and oil industry of waste waters treatment and factory applications

GÜLDEN TÜREDİ

1999

Kalite güvence ve proses kontrol sistemlerinin cam sanayiine uygulanması

Yüksek Lisans

Application of quality assurance and procces control systems to glassware industry

YASEMİN ÇELEBİ

1999

ISO 9002 kalite güvence ve ISO 14000 çevre yönetim sistemlerinin polimerik şerit elyaf üretimine uygulanması

Yüksek Lisans

Application of ISO 9002 quality assuarance and ISO 14000 environmental management systems in a plant, manufacturing of polymeric tape & fiber

OSMAN İSMAİL

1999

Akrilik asit esaslı süper absorban jellerle ilgili çalışmalar

Doktora

Studies onvolve in super absorbent gels based on acrylic acid

ÖZGÜR ALP ALMAZ

1999

Selülozik elyafı aynı renge boyayan boyarmadde kombinasyonlarının spektral diagramlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of spectral diagrams of reactive dyestuff combinations which dye cellulosic fibers in the same shade of colour

MESUT AKGÜN

1999

Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda termodinamik ve taşınım özelliklerinin incelenmesi

Doktora

Investigation of thermodynamic and mass transfer properties in supercritical fluid extraction

SİBEL GÜRSES AKÇALI

1999

Zenginleştirilmiş çinko cevherinden çinko oksit üretimi için yeni bir metodun tasarımı

Yüksek Lisans

The design of a new method for zinc oxide production from enriched zinc ore

NEVZAT YENİPAZAR

1999

Grafiksel programlama teknikleri ile gaz absorbsiyon kolonu tasarımı

Yüksek Lisans

Gas absorption column design using graphical programming techniques

OSMAN EMRAH AKBIYIK

1999

Tekstil endüstrisinde atık sularla kayıp olan enerjinin ısı pompaları yardımıyla geri kazanımı

Yüksek Lisans

Regain of energy lost through waste water by the help of heat pumps in the textile industry

EBRU DOĞRU

1998

Isı değiştirici ağlarının super target paket programı ile tasarımı

Yüksek Lisans

Design of heat exchanger networks with super target software

FEVZİ ÖZKAN

1998

Kimyasal proses ve tesislerde maliyet analizi için bir veri tabanı ve kullanıcı programı

Yüksek Lisans

SERAP KOCABIYIK

1998

Kireç endüstrisinde kullanılan yakıtların çevreye, maliyete ve üretilen kireç kalitesine etkisi

Doktora

ÇİĞDEM YOLAÇAN

1998

Azot ve kükürt içeren beş üyeli halka sistemlerinin hetaril-schiff bazlarından sentezi

Yüksek Lisans

The Synthesis of the five membered ring system containing nitrogen and sulphur atoms from the hetaryl-schiff bases

İBRAHİM DOYMAZ

1998

Üzüm ve Kahramanmaraş biberinin kuruma karakteristiklerinin incelenmesi

Doktora

A Study on drying characteristics of grape and Kahramanmaraş

MURAT ECE

1998

Sentetik silisyum dioksit üretim prosesindeki sülfatlı atık suyun tekrar geri kullanılabilirliğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

ELİF CEREN ŞAYLIMAN

1998

Bazı esansiyel yağ bileşenlerinin süperkritik koşullarda çözünürlük ve faz davranışlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

The Analysis of solubility and phase behaviour of some essential oil components in supercritical conditions

HATUN KARAVELİOĞLU

1998

İnsan serumlarından kontrol serumu elde edilmesi ve sitabilitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Preparation of control serums that human serums and find out stabilization

SEYFULLAH KEYF

1998

Absorbsiyonlu soğutma sistemi için dolgulu kolon tasarımı

Doktora

Design of packed column for absorbtion cooling system

SEMRA KOŞUCUOĞLU ÖZKAN

1998

Darboğaz tasarımıyla ısı entegrasyonu

Doktora

Heat integration by pinch-point design method

YASEMİN KALPAKLI

1998

Bazik refrakter endüstrisinde proses atıklarının değerlendirilmesiyle magnezit-krom tuğlaların üretimi

Doktora

İ.SERKAN BARIŞ

1997

İnteraktif grafiksel bilgisayar programlama ile çok bileşenli distilasyon kolon tasarımı

Yüksek Lisans

SEVİL SEZER

1997

Atıksulardaki sülfat iyonlarının selülozlu ortamda çöktürülmesi

Yüksek Lisans

Precipitation of sulfate ions in the presence of cellulase in wastewaters

ÖZLEM KOÇ

1997

Bor atıkları, uçucu kül ve silis dumanının inşaat tuğlası üretiminde değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Evaluation of boron wastes, fly as and silica füme in manufacturing of building brings

ALİ SERKAN MUTOY

1997

Susuz ortamda poliakrilamid üzerine tiyofen'in elektrokimyasal polimerizasyonu

Yüksek Lisans

Electrochemical polymerization of thiophene on the polyacrylamid in non-aqueous medium

HALİL İBRAHİM ÜNAL

1997

Çok yataklı amonyak sentez reaktörünün iki boyutlu (Eksenel radyal) modellenmesi

Doktora

Two dimensional (Anial-radial) modeling of ammonia synthesis reactor

FİLİZ KAPLAN

1996

Yüksek nemli kuru kaysı işleme ve muhafaza tekniğinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

İBRAHİM GHANİPOUR

1996

Çok yataklı amonyak reaktörünün modellenmesi

Yüksek Lisans

İLKNUR ALPASLAN

1996

Sentetik polielektrolitlerin kalsiyum sulfat dihidrat kristalizasyonuna etkisi

Yüksek Lisans

HURİYE SUR

1996

Bor konsantrasyon atıklarının seramik veya tuğla sanayinde kullanım alanlarının araştırılması

Yüksek Lisans

HALUK ALTINSU

1996

Susuz ortamda poliakrilamid üzerine pirolun elektrokimyasal yöntemle polimerizasyonu

Yüksek Lisans

BURÇ YAVUZDOĞAN

1995

Ispanağın modifiye atmosferde ambalajlama tekniği ile muhafazası ve matematiksel modellenmesi

Yüksek Lisans

İLKNUR KÜÇÜK

1995

Akrilik ve vinil esaslı sistemlerde adsorbon polimerlerinin sentez ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

MURAT ÜNAL

1995

Gıda sanayiinde süperkritik ekstraksiyon ve uygulama alanları

Yüksek Lisans

YAVUZ SALT

1995

Proses tasarımındaki modelleme çalışmalarına uygulanabilecek geometrik programlama için yeni bir yaklaşım

Yüksek Lisans

AYDAN AKKILIÇ

1994

Sulardaki sülfatların trikalsiyum alüminat ile giderilmesi

Yüksek Lisans

HALE SÜTÇÜ

1994

Linyit ve asfaltitlerin sıvılaştırılmasında katalizör etkisi

Yüksek Lisans

ÜMRAN EMÜR

1994

Bir madde denkliği programının geliştirilmesi ve bir prosese uygulanması

Yüksek Lisans

ZEHRA ALTIN (YALÇIN)

1993

Türk linyitlerinin havada oksitlenme ve tutuşma eğilimlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

NEBAHAT DEMİRHAN

1993

Boraks ve metanolden borik asit eldesinde karbon dioksit ile verimin artırılması ve optimum şartlarının tayini

Doktora

İNCİ UYGUN

1993

Alkid/Amino fırın boyalarında kuruma sürecine sıcaklık, süre ve atmosferin etkisi

Yüksek Lisans

SENA ÖZDEMİR (TORAMAN)

1993

Polietilenadipat (PEA) üzerinde elektrokimyasal yöntemle Pirol'ün polimerizasyonu

Yüksek Lisans

FUAT DOYMAZ

1993

I. ve II. Kanun analizlerinde kullanılmak üzere termodinamik bir veri tabanı ve kullanıcı programının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

SELMA SAĞLAM

1993

Amasra kömürünün flatasyonu ve demineralizasyonu

Yüksek Lisans

SEVİNÇ EREN

1993

Kadife çiçeğinden (Tagetes L.) ekstraksiyon yöntemi ile Lutein üretimi

Yüksek Lisans

SENA ÖZDEMİR(TOROMAN)

1992

Polietilenadipat (PEA) üzerine elektrokimyasal yöntemle pirol'ün polimerizasyonu

Yüksek Lisans

SENNUR NEBİOĞLU

1992

Akrilik asit çözelti polimerizasyonunda çeşitli tuz çözeltilerinin molekül ağırlığına etkisi

Yüksek Lisans

FATMA KARACA

1992

Defne yapraklarından süperkritik ekstraksiyon ile esansiyel yağ eldesi

Yüksek Lisans