Haberler ve EtkinliklerTüm Haberler

2209-A / 2209-B Programları Bilgilendirme Etkinliği Hk.

31.05.2022 Salı günü saat 11:00’de  ‘‘ 2209-A / 2209-B Programları Bilgilendirme Etkinliği ’’ gerçekleştirilecektir. Online olarak gerçekleştirilecek etkinliğin linki;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhY2E3YmItZDdhNC00NTE0LWE4MjctMTQ3OWViYTVhZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea5184d8-ba7a-4365-aaf9-28434545c7b6%22%2c%22Oid%22%3a%22972c475d-c131-4767-adb3-63ccbe053b99%22%7d