Program Çıktıları

Kimya Mühendisliği Lisans Programı Program Çıktıları:

 

1.1

Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi

1.2

Kimya Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi

1.3

Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Kimya Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

2.1

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2.2

Bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi

3.1

Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi

3.2

Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

4.1

Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi

4.2

Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi

5.1

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi

5.2

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi deney yapma becerisi

5.3

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi veri toplama becerisi

5.4

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6.1

Bireysel olarak çalışma becerisi

6.2

Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

6.3

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi

7.1

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;

7.2

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

8.1

Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin biçimde iletişim kurma ve etkin sunum yapabilme becerisi

8.2

En az bir yabancı dil bilgisi

8.3

Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama

8.4

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme

8.5

Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

9.1

Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;

9.2

Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık

10.1

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;

10.2

Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

11.1

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi;

11.2

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık